Loading...
Generelle vilkår2020-10-16T06:19:01+00:00

Bergen Kjøkkensenter AS generelle vilkår

Salgs- og leveringsvilkår for leveranser fra Bergen Kjøkkensenter AS (Heretter BKS) Varer fra BKS as leveres i henhold til lov om forbrukerkjøp 2002-06.21 nr 34 (forbrkjl).

Våre kunder anmodes sterkt om å lese gjennom nedenstående vilkår som gjelder avtalte leveranser:

 1. Signert tilbud er å regne som godkjent ordrebekreftelse, og således bindende avtale for kunden. Ved flere signerte tilbud er det alltid nyeste dato som er gyldig. Signert tilbud/ordrebekreftelse av nyere dato går fremfor tegninger og skisser. Alle ønsker om farge, form, mål eller andre egenskaper bør derfor fremsettes fra Dem som kunde før endelig tilbud signeres.
 2. Kontroller tilbudet nøye før det signeres. Leveransen innbefatter kun produktenheter som er omtalt i signert tilbud, i henhold til vårt sortiment.
 3. Muntlig omtalte momenter i salgsprosessen gjelder ikke dersom dette ikke er skriftlilg bekreftet av BKS i tilbud/ordrebekreftelse eller på annen måte kan dokumenteres skriftlig som akseptert av BKS. Dette for å unngå misforståelser om hva som er bestilt og kostnadsberegnet i Deres lev.
 4. Endringer etter at leveransen er satt i bestilling er normalt ikke mulig.
 5. BKS har eierrett etter åndsverkloven for utarbeidede tegningsforslag frem til ordren er bekreftet. Tegninger er bare retningsgivende med hensyn til farger, hengsling, mål og proposjoner mm. BKS er ikke ansvarlig dersom tegningene benyttes som grunnlag for bestilling av produkter fra andre leverandører enn BKS, f.eks benkeplater, fliser, hvitevarer el.l.
 6. Leveransen omfatter ikke produkter og tjenester som ikke naturlig inngår i vårt sortiment, derom dette ikke er særskilt nevnt i ordren. Det gjelder følgende , men er ikke begrenset til f.eks. rørleggerarbeider og materiell., elektriske arbeider og materiell., installasjoner, levering og montering av hvitevarer, dekorasjoner på tegning, klargjøring av underlag m.m.
 7. Den som foretar kontrollmål har ansvar for evt. kostnader forbundet med tilpasninger av benkeplater, møblement m.m. utover standard montasje grunnet avvik som skyldes ukorrekte mål. Det tas forbehold om å fakturere for tilleggskostnader som følge av ujevnheter og underlagsavvik som ikke lar seg avdekke ved ordinær kontrollmåling.
 8. Hvis ikke transport er avtalt, leveres varer for henting på BKSs lager til enhver tid. Transport/levering frem til kunder er kun avtalt der det fremgår av signert tilbud, eller er skriftlig bekreftet av BKS. Dersom kunde ikke avhenter varer etter disse er meldt ankommet, kan kunden belastes for ytterligere omkostninger ved lagring eller omdisponering. Gratis leie i inntil 30dgr hvis forsinkelser på bygget.
 9. Leveringstidspunkt og monteringstidspunkt i ordren er veiledende. Av ulike årsaker kan levering og monteringstidspunkt bli endret tett oppunder veiledende leveringstidspunkt, uten at dette automatisk gir rett til å påberope seg forsinkelsesansvar fra BKS.
 10. Levering er å forstå til oppgitt adresse. Kjøper må sørge for nødvendig mannskap til mottak og innbæring, hvis ikke annet er avtalt. Det forutsettes fremkommelighet med stor bil
 11. Kjøper må sørge for forsvarlig tildekking av golv mv, for å unngå skade ved levering/montering.
 12. Avemballering/fjerning av emballasje/deponeringsomkostninger er ikke inkludert ved egenmontering. Kan avtales mot pristillegg.
 13. Den som kvitterer for mottak, må sjekke emballasjen for synlige skader, og anmerke dette på følgebrev ved kvittering. NB! Rapportering av skader må skje omgående. Er det skjulte skader, må disse meldes innen 5 dgr. Fra lev.dato. Rapport om skader etter montering er ikke BKSs ansvar hvis dette meldes etter kontroll/avviksmelding for korrekt montering av montør. Konf forbr.kjøpsloven § 27.
 14. Hvitevarer og tilhørende komponenter kjøpt hos BKS kan leveres direkte til kunde av hvitevareleverandørens transportør. Leveringstidspunktet samsvarer ikke nødvendigvis med leveransen fra BKS sin transportør.
 15. Monteringspris innbefatter oppsetting av innredning etter endelig godkjent tegning. Ved ev. tilpasninger/tillegg, utføres arb. etter timepriser. Det forutsettes at montering kan foregå med løpende tilkomst til avtalt tid. Montering av hvitevarer er inkludert, forutsatt at de er levert av oss, uten el.inst og VVS. BKS monterer ikke hvitevarer el l. kjøpt hos andre. (ansvar mv)
 16. Forsegling må foretas mot vegg, i alle benkeplatens skjøter , i forb m vasker, komfyrtopper, over oppvaskmaskiner mv.
 17. Avviksmelding skal føres av montør og er grunnlag for etterfakturering av eventuelle tilleggsmontasjer som for eksempel kanaler e.l.
 18. Montering er kun avtalt der det fremgår av signert tilbud eller er skriftlig bekreftet av BKS. Når montering ikke er en del av ordren fraskriver BKS seg alt ansvar i forbindelse med monteringsarbeidet. Det være seg rådgivning, kontroll av leverte deler, plikt til å ikke montere deler med åpenbare mangler, vurdering av om det foreligger en mangel, tilleggsarbeider, festemateriell utover levert materiell, konsekvenser ved reklamasjon som skyldes feil ved montering. Dersom det mangler monterings- og vedlikeholdsanvisning plikter kunden og dennes montør å forespørre slik dokumentasjon fra BKS før montering starter.
 19. Det gis ikke bytte- eller deponeringsrett. Dette innebærer bl.a. at leverte elementer, hvitevarer m.m. ikke tas i retur utenom ved berettiget reklamasjon. Hvitevarer i uåpnet, ikke skadet originalemballasje kan etter nærmere avtale tas i retur med minimum -30% av kjøpesummen som returkostnad. Dersom BKSs tap ved returen overstiger dette kan det kreves tilleggsdekning
 20. BKS har salgspant i alle varer i ordren inntil kjøpesummen i sin helhet er betalt. Varene kan ikke viderselges eller sammenføyes med fast eiendom før kjøpesummen er gjort opp. Unntak for sammenføyningshinderet gjelder for den delen av kjøpesummen som gjelder montering, når montering er bestilt hos BKS.
 21. Betalingsbetingelser er 50% ved bestilling. Resten forfaller ved levering til den avtalte tid. Dersom monteringskostnad inngår i lev., kan monteringsbeløpet holdes tilbake til montering er fullført. BKS tar forbehold om å avtale delvis forskuddsbetaling i hvert enkelt tilfelle. Der forfallstidspunktet i tilbudet eller betalingsplan kommer før leveringsdato skal dette regnes som avtale om forskuddsbetaling.
 22. Ved reklamasjon eller garantisak må kunden fremvise kvittering. Mangler og reklamasjoner etter montering vil bli fulgt opp i henhold til forbrukerkjøpsloven. Viktige bestemmelser her er bl.a. §20 tilbakeholdelsesrett (omhandler begrensninger i tilbakeholding av betaling), §24 erstatning (Omhandler begrensninger vedr. Krav til erstatning ved forsinkelse), §29 Avhjelp (Omhandler begrensninger i krav til tid fra reklamasjon til avhjelp). BKSs ansvar for erstatning avgrenses mot indirekte tapsposter som ikke er gitt direkte vern etter forbrukerkjøpsloven.

Andre produkter fra Bergen Kjøkkensenter

Noen av våre samarbeidspartnere og leverandører

Gå til toppen